Adatvédelmi szabályzat

1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Reston Kft. (székhely: 2051, Biatorbágy, Szent István u. 19., cégjegyzékszám: 13-09-102196, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12285280-2-13, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, különösen a www.kisgombos.hu webhely üzemeltetése során (továbbiakban Weboldal vagy Webhely), minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára biztosítva legyen, hogy általános jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).2. Az adatkezelő megnevezése Név: Reston Kft.
Székhely és levelezési cím: 2051, Biatorbágy, Szent István u. 19.

Telefonszám: 06-20-45-88-426

E-mail cím: kisgombos@kisgombos.com3. A kezelt személyes adatok köre3.1. Regisztráció.

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell 
adnia a következő személyes adatokat, melyek rögzítésre kerülnek:• név• szállítási cím (település, irányítószám, utcanév, házszám)


• telefonszám

• saját e-mail cím

 
• számlázási cím (számlázási név, adószám, település, irányítószám, utcanév, házszám)Fenti adatok megadásával a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adataikat a Szolgáltató a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja, kezelje. 3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a 
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan 
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy 
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé 
tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az 
adatkezelő fér hozzá. 3.3. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfájl a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja4.1. Az adatkezelésre a www.kisgombos.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat 
tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal 
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja 
szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes 
adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a 
kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának 
biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat 
célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő 
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja. 4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az 
informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. 4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól 
eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok 
harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény 
ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett 
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely 
Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy 
a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel 
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 5. Az adatkezelés időtartama5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a 
regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az 
adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A 
regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére 
bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített 
esetben és módon kerülhet sor.5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli 
jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint 
a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további 
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai 
jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek 
részére nem adják át. 6.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések 
teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. 
rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az 
ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására 
kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó 
hozzájárulása alapján kerülhet sor. 7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által 
kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat 
az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai 
törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.7.2. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  • A 

Reston Kft. székhelyén: Biatorbágy, Szent István u. 19.
  • A Reston Kft. telephelyén, a Kisgombos Könyvesboltban: Biatorbágy, Baross Gábor u. 3. (Nyitvatartás: hétfőnként 10.00 - 18.00, kedddtől - péntekig 9.00 - 18.00, szombaton 9.00-13.00)

  • Telefon: +36 (20) 4588426, 

  • Fax: +36 (23) 530-130, 

  • Internet cím: www.kisgombos.hu
  • E-mail: kisgombos@kisgombos.comA Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, kérdéssel, illetve 
észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.2. pontban 
elérhetőségeken keresztül.7.3. A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak 
helyesbítését vagy azok törlését kérni.
7.4. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció 
során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során 
bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni 
kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető 
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából.8. E-mail címek felhasználása8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus 
levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban 
meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a 
megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást 
szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. 8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a 
változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira 
vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, 
e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet 
leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási 
célra. 8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy 
reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Felhasználó 
kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és 
módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 9. Egyéb rendelkezések
9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók 
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését 
követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással 
elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.9.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató biztosítja a felhasználóknak, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot. Biatorbágy, 2014. november 18.